សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2010 ដោយលោក Ali Kokten ដែលជាអតីតប្រធាននៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ (ZIS) ដែលមានសាខាពីរ នៅកាលពេលនោះថាជា វិទ្យាល័យ និង មត្តេយ្យនិងសាលាបឋមសិក្សា។ ដោយសារភាពជោគជ័យនៃសាខាទាំងពីរខាងលើបានជំរុញឲ្យសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ (ZIS) ពង្រីកបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ភាពជោគជ័យនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់បាននឹងបន្តបំផុសគំនិតជា រឿយៗក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1997

 សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់មានចក្ខុវិស័យក្លាយជាសាកលវិទ្យាល័យលេចធ្លោ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងវិស័យអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅក្នុងតំបន់។ 

តម្លៃស្នូលនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់គឺ ការទទួលខុសត្រូវ ភាពរួបរួមគ្នា របកគំហើញ និងឧត្តមភាព។ ផ្ទុយពីការបង្កើតថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៍ដោយ ក៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ។
អរគុណចំពោះការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដែលយើងបានផ្តល់ 
និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់បានទទួលការងារល្អប្រសើរ ព្រមទាំងការចុះឈ្មោះចូលរៀន និងការទទួលអាហារូបករណ៍ ដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក។ 

សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

ដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នក …

Zaman University was founded in 2010 by Mr. Ali Kokten, who is the former Chairman of Zaman International School (ZIS), which had two campuses at that time: A high school and a kindergarten & primary school. The success of both campuses has convinced ZIS to extend its mission to contribute further to the development and improvement of education in Cambodia. The success story of the Zaman International Schools has consistently inspired the educational sector in Cambodia in terms of providing quality education at all levels since 1997.

Zaman University has a vision to become a prominent university which contributes meaningfully to the higher education sector and human resource development in Cambodia and the region. The core values of Zaman University are: Responsibility, Integrity, Discovery, and Excellence.

In spite of the relatively recent establishment, Zaman University’s reputation is widely acknowledged. Thanks to the quality education we provide, Zaman graduates have received excellent job offers, as well as admission and scholarships to pursue their graduate studies around the world.

Zaman University

Leading your way…

ZAMAN UNIVERSITY

No: 8, St:315, Boeng Kak 1, TK, Phnom Penh Cambodia
  +855 23 996 111
  +855 17 996 111
    info@zamanu.edu.kh
https://www.zamanu.edu.kh/