សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដែលជាសមាជិកថ្មីមួយរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់។ ជោគជ័យរបស់សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ (បឋម និងវិទ្យាល័យ) បានបំផុសដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ហ្សាម៉ាន់ ខូអិលធីឌី ក្នុងការរួមចំណែកបន្តអភិវឌ្ឍលើវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា តាមរយៈការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ នេះឡើង។

ក្រោមការសាទរនិងប្ដេជ្ញាចំពោះឧត្តមភាព សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ ពុះពារផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកស្ទួយការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សា ព្រមទាំងផ្ដល់នូវធនធានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនិងភាពប្រសើរឡើងជារួមរបស់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងការទទួលស្គាល់ពិភពសកលលោកនិងតម្រូវការនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្រៀន-រៀន ចាប់ពីដើមរៀងមក។

សព្វថ្ងៃ លោក ដេត សុខឧត្តម គឺជាសាកលវិទ្យាធិការនៃ សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់។ ដោយឡែក ជាសមាជិករបស់ហ្សាម៉ាន់ ខូអិលធីឌី សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្សាម៉ាន់ ពោលគឺលោកជំទាវ ជា សុផាកន្នី ដែលជាម្ចាស់មួយរូបរបស់ហ្សាម៉ាន់ ខូអិលធីឌី។

បច្ចុប្បន្ន សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ បានពង្រីកខ្លួនក្នុងការផ្ដល់នូវការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រចំនួន១១ជំនាញដែលរួមមាន ៖ វិស្វកម្ម វិស្វកម្មស្ថាបត្យកម្ម វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល គ្រប់គ្រងសំណង់  វិស្វកម្ម​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ភស្តុភារ​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ និងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

Zaman University was founded in 2010, as a new member of Zaman educational institutions. The success of Zaman International Schools (Primary and High School) inspired the management board of Zaman Co. Ltd. to contribute further to Cambodia’s higher education sector by establishing Zaman University.

With the same kind of enthusiasm and commitment to excellence, Zaman University strives to provide the best university programs in Cambodia so as to raise the level of higher education, as well as to produce an excellent pool of human resources that will contribute to the overall development and enrichment of Cambodia and its citizens. In recognizing a global world and the need for global communication, since its inception, the language of instruction at Zaman University has been English.

The current rector of Zaman University is Dr. Sok Udom DETH. As a member of Zaman Co. Ltd, Zaman University is guided by the Board of Directors, chaired by Lok Chumteav Chea Sophakanny – who is also the owner and chair of Zaman Co. Ltd.

At present, Zaman University has expanded to offer 11 undergraduate majors, including: Architecture, Architectural Engineering, Civil Engineering, Construction Management, Industrial Engineering, Computer Science, Management of Information Systems, Banking and Finance, Business Administration, International Trade and Logistics, and Political Science and International Relations.

ZAMAN UNIVERSITY

No: 8, St:315, Boeng Kak 1, TK, Phnom Penh Cambodia
  +855 23 996 111
  +855 17 996 111
    info@zamanu.edu.kh
https://www.zamanu.edu.kh/